Chương Trình Trợ Cấp Phục Hồi COVID-19 Của Tỉnh Bang BC

BC COVID-19 Recovery Benefit

Chính phủ tỉnh bang BC sắp tới sẽ thực hiện một đợt hỗ trợ tài chính miễn thuế một lần cho cư dân. Mỗi cư dân sẽ phải đăng ký để nhận trợ cấp, và đơn đăng kýsẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Số tiền mà mỗi người có thể nhận được sẽ tùy thuộc vào thu nhập của cá nhân hoặc gia đình. 

The BC government is distributing a one time tax-free payment to residents. Residents must apply to receive the benefit, which will be made available on December 18, 2020. The amount of money that an individual can receive depends on the individual’s or family income.
 

Những cư dân có thể nộp đơn bao gồm:
Those who can apply include:
 

 • Tất cả những người hiện đang nhận hỗ trợ thu nhập và/hoặc trợ giúp khuyết tật. 
  All those currently receiving income assistance and/or disability assistance. 

 • Gia đình (bao gồm common-law)
  Families (common-law included)

 • Cá nhân độc thân
  Single individuals

 • Cha/mẹ đơn thân
  Single parents

Đơn đăng ký mở ngày 18 tháng 12 năm 2020. 
Bạn có thể đăng ký bằng cách gọi vào số 1-833-882-0020

(từ thứ 2 đến thứ 6, 7:30 sáng đến 5:00 chiều) 
Bạn có đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 để đăng ký.

Online applications open December 18, 2020.
Phone applications can be completed by calling 1-833-882-0020
(from Monday to Friday, 7:30am - 5:00pm)
You have until June 30, 2021 to apply.

Bạn có thể được trợ cấp bao nhiêu?
How much can I receive? 
Các điều kiện bổ sung để đăng ký hỗ trợ là gì?
What are the additional eligibility to apply? 
Thắc mắc về đăng ký theo diện gia đình
Special circumstances for families
Thắc mắc về thuế thu nhập
Income Tax Returns
Thắc mắc về đăng ký theo diện cá nhân
Special circumstances for individuals
Nếu bạn dưới 19 tuổi
For those under 19 years old

Đối với người cao niên có thu nhập thấp, cá nhân nhận trợ cấp thu nhập và/hoặc khuyết tật:

For low-income seniors, individuals receiving income and/or disability assistance:
 

Những người hưởng trợ cấp thu nhập và/hoặc khuyết tật, người cao niên có thu nhập thấp đang nhận tiền hỗ trợ dành cho người cao niên sẽ nhận được thêm khoản trợ cấp phục hồi bổ sung là $150/tháng cho tháng Giêng, tháng Hai, và tháng Ba năm 2021.

Those on income and/or disability assistance, low-income seniors receiving senior’s supplement will receive an additional recovery benefit of $150/month for January, February, March 2021.

Thông tin khác:
Other news and information:

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.