top of page
Resources: Image

Số để Gọi

Who to Call

Đây là những số điện thoại để gọi nếu bạn cần thêm trợ giúp.

The following are phone numbers for further assistance:

Bất Cứ Nơi Nào ở Canada​

Anywhere in Canada

1-800-O-Canada (1-800-622-6232)

Canada Revenue Agency (CRA):

  • 1-800-959-8281 hỗ trợ với MyAccount / help with MyAccount

  • 1-800-387-1193 hỗ trợ với thất nghiệp / help with Benefits

  • 1-866-426-1527 hỗ trợ với thất nghiệp cho những ở bắc Canada / help with benefits for callers in the North ​

 

Bạn cũng có thể gọi văn phòng cử tri của Thành viên Quốc hội. Họ thường có thể giúp trả lời các câu hỏi và nhận thông tin cho bạn. Bạn có thể tra cứu MP địa phương của mình (sử dụng mã bưu điện của bạn) tại đây: https://www.ourcommons.ca/members/en/search

---

You can also call the constituency office of your Member of Parliament. They can often help answer questions and get information to you. You can look up your local MP (using your postal code) here: https://www.ourcommons.ca/members/en/search

British Columbia

Government of BC:

  • Call: 1-888-COVID-19

  • Text: 1-604-630-0300

Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng cử tri của MLA của bạn. Bạn có thể tra cứu MLA của bạn ở đây:

You might also contact the constituency office of your MLA. You can look up your MLA here: 

 

https://www.leg.bc.ca/learn-about-us/members

Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng thành phố địa phương của bạn.

You might also contact your local municipal office.

Gọi 2-1-1 để biết thông tin về hỗ trợ trong cộng đồng của bạn

Call 2-1-1 for information about support in your community

bottom of page