top of page

Chương trình Phúc Lợi Phục Hồi Bệnh Tật Canada

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)

Chương trình Phúc Lợi Phục Hồi Bệnh Tật Canada (CRSB) hỗ trợ thu nhập cho cá nhân đang làm việc hay đang tự kinh doanh nhưng không thể làm việc vì lý do bệnh tật hay cần tự cách ly bởi vì Covid-19, hoặc có bệnh nào đó khiến họ có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 dễ hơn. CRSB được quản lý bởi Cơ Quan Thuế Vụ Canada  (CRA).

The Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) gives income support to employed and self-employed individuals who are unable to work because they're sick or need to self-isolate due to COVID-19, or have an underlying health condition that puts them at greater risk of getting COVID-19. The CRSB is administered by the Canada Revenue Agency (CRA).

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRSB
CRSB Eligibility

Để đủ điều kiện đăng ký cho CRSB, bạn cần phải thỏa mãn các điều kiện cho chu kỳ 1 tuần bạn muốn đăng ký:
To be eligible for the CRSB, you must meet all the following conditions for the 1-week period you are applying for:
 

 • Bạn làm ít hơn 50% số giờ làm việc đã lên lịch bởi vì bạn phải tự cách ly vì một trong những lý do sau:
  You are unable to work at least 50% of your scheduled work week because you’re self-isolating for one of the following reasons:

  • Bạn bị nhiễm Covid-19 hay có thể đã nhiễm Covid-19  
   Are you sick with COVID-19 or may have COVID-19

  • Bạn được khuyên phải tự cách ly vì Covid-19
   You are advised to self-isolate due to COVID-19

  • Bạn có bệnh nào đó khiến bạn có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 dễ hơn
   You have an underlying health condition that puts you at greater risk of getting COVID-19

    

 • Bạn không nhận lương nghỉ phép từ chủ của bạn trong cùng một khoảng thời gian​
  You are not receiving paid leave from your employer for the same period
   

 • ​Bạn phải đang ở Canada và bạn đang hiện diện ở Canada
  You are reside in and are present in Canada

   

 • Bạn 15 tuổi trở lên
  You are at least 15 years old

   

 • Bạn có số SIN có hiệu lực 
  You have a valid Social Insurance Number (SIN)
   

 • Bạn có thu nhập ít nhất 5,000 trong năm 2019, 2020 hay trong 12 tháng trước ngày bạn đăng ký từ một trong các nguồn sau:
  You earned at least $5,000 in 2019, 2020, or in the 12 months before the date you apply from any of the following sources:

  • Thu nhập từ công việc (tổng lương) 
   Employment income (total or gross pay)

  • Thu nhập từ kinh doanh (sau khi trừ các khoản chi phí) 
   Net self-employment income (after deducting expenses)

  • Trợ cấp thai sản dành cho mẹ hay cha từ EI hay chương trình QPIP tương tự
   Maternity and parental benefits from EI or similar QPIP benefits
    

Bạn không được phép đăng ký hay nhận nhiều hơn một trong các chương trình sau trong cùng một khoảng thời gian

You did not apply for or receive any of the following for the same period:

 • Canada Recovery Benefit (CRB)
  Canada Recovery Benefit (CRB)

 • Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)
  Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)

 • Trợ cấp khuyết tật ngắn hạn
  Short-term disability benefits

 • Trợ cấp bồi thường cho người lao động 
  Workers' compensation benefits

 • EI 
  Employment Insurance (EI) benefits

 • Québec Parental Insurance Plan (QPIP) benefits
  Québec Parental Insurance Plan (QPIP) benefits

   

Khoản 5,000 được tính như thế nào?

What counts towards the $5,000?

 • Tất cả thu nhập từ công việc hay tự kinh doanh bao gồm:
  All employment or self-employment income, including:

  • Tiền tip
   Tips

  • Tiền cổ tức không đủ điều kiện
   Non-eligible dividends

  • Tiền công từ các hoạt động tình nguyện 
   Honoraria (nominal amounts paid to volunteers)

  • Tiền bản quyền cho nghệ sĩ
   Royalties (payments to artists)

 

 • Không được tính là thu nhập:
  Does not count as income:

  • Trợ cấp khuyết tật
   disability benefits

  • Khoản vay cho sinh viên, học bổng
   student loans, bursaries or scholarships

  • Lương hưu
   pension income

  • Số tiền từ các chương trình trợ cấp Covid-19 (CERB, CESB, CRB, CRCB, CRSB)
   amounts from other COVID-19 benefits (CERB, CESB, CRB, CRCB, CRSB)

Bạn có thể nhận bao nhiêu cho một chu kỳ?
How much can you receive per period?

Những người đủ điều kiện cho CRSB có thể nhận 500 CAD (450 CAD sau thuế) cho chu kỳ 1 tuần.
People who are eligible for CRSB can receive $500 ($450 after taxes withheld) for a 1-week period. 
 

Nếu tình trạng của bạn vẫn tiếp diễn sau 1 tuần, bạn sẽ cần phải đăng ký lại. Bạn có thể đăng ký tối đa 2 tuần  trong khoảng ngày 27 tháng 9, 2020 và ngày 25 tháng 9, 2021.

If your situation continues past 1 week, you will need to apply again. You may apply up to a total of 2 weeks between September 27, 2020 and September 25, 2021.

Xác minh khả năng đủ điều kiện của bạn
Verifying your eligibility

CRA sẽ xác minh bạn có đủ điều kiện nhận CRSB hay không. Các cá nhân cố tình khai báo sai sự thật để nhận hỗ trợ có thể nhận hậu quả như phạt tiền hay phạt tù.
The CRA will verify that you're eligible to receive the CRSB. Individuals who are found to have intentionally made fraudulent claims may face additional consequences, such as penalties or possible jail time.

Lưu ý: Nếu đơn đăng ký của bạn thiếu thông tin, bạn cần cung cấp thêm tài liệu để xác thực đơn đăng ký và hoàn tất quá trình đăng ký.

Note: If information is missing from your application, you may need to provide additional documentation to validate your application and complete the process.

Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Các đơn đăng ký sẽ được quản lý thông qua CRA. Các cá nhân được khuyến khích đăng ký qua My Account của CRA. Nếu tài khoản My Account của bạn chưa được kích hoạt, hãy đăng ký sớm để tránh sự chậm trễ. Bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong vòng 3-5 ngày làm việc nếu sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tiếp (direct deposit).
Applications will be administered through the CRA. Individuals are encouraged to apply via the CRA My Account for Individuals. If you do not have an active My Account, sign up to prevent delays. Direct deposit payments can be expected within 3-5 business days. 

bottom of page