Chương trình Phúc Lợi Phục Hồi Bệnh Tật Canada

Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)

Chương trình Phúc Lợi Phục Hồi Bệnh Tật Canada (CRSB) hỗ trợ thu nhập cho cá nhân đang làm việc hay đang tự kinh doanh nhưng không thể làm việc vì lý do bệnh tật hay cần tự cách ly bởi vì Covid-19, hoặc có bệnh nào đó khiến họ có nguy cơ bị nhiễm Covid-19 dễ hơn. CRSB được quản lý bởi Cơ Quan Thuế Vụ Canada  (CRA).

The Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB) gives income support to employed and self-employed individuals who are unable to work because they're sick or need to self-isolate due to COVID-19, or have an underlying health condition that puts them at greater risk of getting COVID-19. The CRSB is administered by the Canada Revenue Agency (CRA).

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRSB
CRSB Eligibility
Bạn có thể nhận bao nhiêu cho một chu kỳ?
How much can you receive per period?
Xác minh khả năng đủ điều kiện của bạn
Verifying your eligibility
Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.