top of page

Tôi là một
Doanh Nghiệp Nhỏ / Nhà Thầu Độc Lập
cần hỗ trợ...

I am a
Small Business Owner / Independent Contractor
who needs help with… 

Trả Tiền Thuê 

Paying Rent

Đơn CECRA đã kết thúc

CECRA applications have closed

Tín Dụng và Tài Trợ

Credit & Funding

Tìm hiểu thêm
và đăng ký cho:

Learn how to apply for:

 

CEBA
 

Chương Trình Khác
(Tiếng Anh)

Other Programs
(English only)

 

Temporary Wage Subsidy

Work Sharing Program

Trả Tiền Lương

Payroll

Nếu bạn có nhân viên,

tìm hiểu thêm và
đăng ký cho:

If you have employees, learn how to apply for:

 

CEWS

Nếu bạn không có trong biên chế, tìm hiểu thêm và đăng ký cho:

If you are not on payroll, learn how to apply for:

 

CERB

Đây là chương trình của Chính phủ Canada nhằm hỗ trợ tài chính để bảo vệ các Doanh Nghiệp Nhở và Nhà Thầu Độc Lập đang gặp khó khăn do COVID-19. Hãy tìm hiểu những gì tỉnh của bạn đang làm để hỗ trợ các doanh nghiệp.
Cập nhật lần cuối ngày 25 tháng 6 năm 2020.


These federal financial aid programs are available to support businesses and independent contractors in Canada who are facing financial hardship due to COVID-19. Be sure to check what your Provincial Government is doing to support you as well.
Last updated June 25, 2020.

 

bottom of page