top of page

Chương trình Phúc Lợi Chăm Sóc Phục Hồi Canada

Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB)

Chương trình Phúc Lợi Chăm Sóc Phục Hồi Canada (CRCB) cung cấp hỗ trợ thu nhập cho cá nhân đang đi làm thuê hay tự kinh doanh nhưng phải nghỉ làm vì lý do chăm sóc con nhỏ dưới 12 tuổi hoặc một thành viên của gia đình cần được giám sát. Điều này được áp dụng nếu chương trình học hoặc trường học của họ bị đóng cửa do Covid-19, hoặc bởi vì lý do bệnh tật, hay họ đang phải tự cách ly hoặc có nguy cơ gặp phải biến chứng trầm trọng về sức khỏe do ảnh hưởng của Covid-19. CRCB được quản lý bởi Cơ Quan Thuế Vụ Canada (CRA).

The Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) gives income support to employed and self-employed individuals who are unable to work because they must care for their child under 12 years old or a family member who needs supervised care. This applies if their school, regular program or facility is closed or unavailable to them due to COVID-19, or because they're sick, self-isolating, or at risk of serious health complications due to COVID-19. The CRCB is administered by the Canada Revenue Agency (CRA).

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRCB:
CRCB Eligibility:
 • Bạn không thể làm việc ít nhất 50% lịch làm việc trong tuần bởi vì bạn đang chăm sóc một thành viên gia đình.
  You are unable to work at least 50% of your scheduled work week because you are caring for a family member.
   

 • Bạn phải đang ở Canada (sống và có chỗ cư trú ở Canada, nhưng không cần là công dân hoặc thường trú nhân)
  You reside in Canada (you live and have a home in Canada, but do not have to be a citizen or permanent resident)
   

 • Bạn là người duy nhất trong hộ gia đình đăng ký cho trợ cấp mỗi tuần.  
  You are the only person in your household applying for the benefit for the week

   

 • Bạn không nhận lương nghỉ phép từ chủ của bạn trong cùng một khoảng thời gian.
  You are not receiving paid leave from your employer for the same period

   

 • ​Bạn đang hiện diện ở Canada
  You are present in Canada

   

 • Bạn 15 tuổi trở lên
  You are at least 15 years old

   

 • Bạn có số SIN có hiệu lực 
  You have a valid Social Insurance Number (SIN)
   

 • Bạn có thu nhập ít nhất 5,000 trong năm 2019, 2020 hay trong 12 tháng trước ngày bạn đăng ký từ một trong các nguồn sau:
  You earned at least $5,000 in 2019, 2020, or in the 12 months before the date you apply from any of the following sources:

  • Thu nhập từ công việc (tổng lương) 
   Employment income (total or gross pay)

  • Thu nhập từ kinh doanh (sau khi trừ các khoản chi phí) 
   Net self-employment income (after deducting expenses)

  • Trợ cấp thai sản dành cho mẹ hay cha từ EI hay chương trình QPIP tương tự
   Maternity and parental benefits from EI or similar QPIP benefits

Người cần sự chăm sóc của bạn:

The person under your care is:

Bạn không được phép đăng ký hay nhận nhiều hơn một trong các chương trình sau trong cùng một khoảng thời gian

You did not apply for or receive any of the following for the same period:

 • Bị Covid-19 hay có triệu chứng của Covid-19
  Sick with COVID-19 or has symptoms of COVID-19 

 • Có nguy cơ gặp phải biến chứng trầm trọng về sức khỏe nếu họ bị nhiễm Covid-19, theo khuyến cáo của nhân viên y tế 
  At risk of serious health complications if they get COVID-19, as advised by a medical professional

 • Tự cách ly do Covid-19
  Self-isolating due to COVID-19
   

 • Canada Recovery Benefit (CRB)
  Canada Recovery Benefit (CRB)

 • Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)
  Canada Recovery Sickness Benefit (CRSB)

 • Trợ cấp khuyết tật ngắn hạn
  Short-term disability benefits

 • Trợ cấp bồi thường cho người lao động 
  Workers' compensation benefits

 • EI 
  Employment Insurance (EI) benefits

 • Québec Parental Insurance Plan (QPIP) benefits
  Québec Parental Insurance Plan (QPIP) benefits

   

Khoản 5,000 được tính như thế nào?

What counts towards the $5,000?

 • Tất cả thu nhập từ công việc hay tự kinh doanh bao gồm:
  All employment or self-employment income, including:

  • Tiền tip
   Tips

  • Tiền cổ tức không đủ điều kiện
   Non-eligible dividends

  • Tiền công từ các hoạt động tình nguyện 
   Honoraria (nominal amounts paid to volunteers)

  • Tiền bản quyền cho nghệ sĩ
   Royalties (payments to artists)

 

 • Không được tính là thu nhập:
  Does not count as income:

  • Trợ cấp khuyết tật
   disability benefits

  • Khoản vay cho sinh viên, học bổng
   student loans, bursaries or scholarships

  • Lương hưu
   pension income

  • Số tiền từ các chương trình trợ cấp Covid-19 (CERB, CESB, CRB, CRCB, CRSB)
   amounts from other COVID-19 benefits (CERB, CESB, CRB, CRCB, CRSB)

Bạn có thể nhận bao nhiêu cho một chu kỳ?
How much can you receive per period?

500 (trước thuế) cho mỗi hộ gia đình cho mỗi chu kỳ 1 tuần đăng ký. CRA sẽ giữ 10% khoản thanh toán cho mục đích thuế, số tiền thực chất bạn được nhận sẽ là 450 cho mỗi chu kỳ 1 tuần.
$500 (before taxes withheld) per household for each 1-week period applied for. After the CRA withholds a 10% tax at source, the actual payment you get is $450 per 1-week period.
 

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận cùng khoản tiền cho mỗi chu kỳ bạn đăng ký, kể cả khi:

If you're eligible, your payment amount will be the same for each period you’ve applied for, even if:

 • Bạn đang chăm sóc cho nhiều hơn một thành viên cần sự giám sát trong gia đình của bạn.
  You are caring for more than one family member who needs supervised care

 • Bạn làm việc ít hơn 50% số giờ trong một tuần làm việc
  You worked for less than 50% of the work week

Lưu ý: 10% thuế được CRA trừ ra khỏi khoản hỗ trợ có thể không phải là tất cả khoản thuế bạn cần phải trả. Khi bạn hoàn thành việc khai thuế thu nhập, bạn có thể sẽ phải đóng thuế nhiều hoặc ít hơn, tùy vào thu nhập của bạn kiếm được. Bạn vẫn phải báo cáo khoản CRCB dưới phần thu nhập của bạn khi khai thuế thu nhập cá nhân. 
CRA sẽ cung cấp tờ T4A cho bạn tại thời điểm khai thuế cho các khoản trợ cấp COVID-19 bạn nhận được từ CRA.

 

Note: You may owe more than the 10% tax withheld at tax time. When you complete your personal income tax return, you may need to pay more (or less), depending on how much income you earned. You must still report CRCB payments that you receive as income when you file your personal income tax return.
The CRA will provide you with a T4A tax information slip at tax time for the amount you received for all CRA administered COVID-19 benefits.

Chu kỳ đủ điều kiện
Eligibility Periods

Mỗi chu kỳ 1 tuần bắt đầu ngày Chủ nhật và kết thúc vào ngày thứ 7 kế tiếp. Bạn có thể bắt đầu đăng ký vào ngày thứ hai ngay sau khi chu kỳ tuần bạn muốn đăng ký vừa kết thúc.
Each 1-week period starts on a Sunday and ends on the following Saturday. You may start applying on the first Monday after the 1-week period you're applying for has ended.

CRCB không tự động gia hạn. Nếu tình hình của bạn vẫn tiếp diễn, bạn phải đăng ký lại cho mỗi chu kỳ. Bạn có thể đăng ký cho bất cứ chu kỳ 1 tuần đủ điều kiện nào cho đến 60 ngày sau khi chu kỳ này đã kết thúc.
The CRCB does not renew automatically. If your situation continues, you must apply for each period separately. You may apply for any eligible 1-week period for up to 60 days after that period has ended.

Mỗi hộ gia đình có thể đăng ký cho tối đa 26 tuần trong khoảng ngày 27 tháng 9, 2020 và ngày 25 tháng 9, 2021. Khoảng thời gian 26 tuần không nhất thiết là những tuần liên tiếp nhau.
Each household can apply up to a maximum of 26 periods between September 27, 2020 and September 25, 2021. The 26 weeks do not need to be taken consecutively.

 

Lưu ý: Nếu bạn bắt đầu chăm sóc một thành viên trong gia đình vào giữa chu kỳ tuần, bạn chỉ có thể đăng ký cho chu kỳ đó nếu bạn vắng mặt nhiều hơn 50% số giờ làm trong tuần. Nếu bạn vắng mặt ít hơn, bạn cần phải đợi để đăng ký cho chu kỳ kế tiếp nếu đủ điều kiện.
 

Note: If you started caring for a family member part way through a period, you can only apply for that period if you missed more than 50% of that work week. If you miss less than that, you need to wait to apply for the next eligibility period.

Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Các đơn đăng ký sẽ được quản lý thông qua CRA. Các cá nhân được khuyến khích đăng ký qua My Account của CRA. Nếu tài khoản My Account của bạn chưa được kích hoạt, hãy đăng ký sớm để tránh sự chậm trễ. Bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong vòng 3-5 ngày làm việc nếu sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tiếp (direct deposit).
Applications will be administered through the CRA. Individuals are encouraged to apply via the CRA My Account for Individuals. If you do not have an active My Account, sign up to prevent delays. Direct deposit payments can be expected within 3-5 business days. 

bottom of page