bizbanner.png
CEWS
Hỗ Trợ Tiền Lương Khẩn Cấp của Canada

Hỗ Trợ Tiền Lương Khẩn Cấp của Canada (CEWS) là gì? 
CEWS là một chương trình tài chính của chính phủ nhằm giúp đỡ các chủ lao động Canada thuê lại nhân viên đã bị cho nghỉ việc trước đó do ảnh hưởng của COVID-19. Chương trình này có thể giúp khôi phục 75% tiền lương của mỗi nhân viên (tối đa $847 mỗi tuần), và một số hỗ trợ khác. CEWS có thể được áp dụng trong quãng thời gian từ 15 tháng 3, 2020 cho đến 26 tháng 9/2020*. 


What is CEWS (Canada Emergency Wage Subsidy)? 

CEWS is a government financial program that helps Canadian employers rehire workers that were previously laid off due to COVID-19. This program can help restore 75% of each employees’ wage for a maximum of $847 per week, and more. CEWS can be applied for the periods March 15, 2020 to September 26, 2020*.

Nộp qua:
Tài Khoản Doanh Nghiệp Trên CRA, hoặc Đại Diện Cho Khách Hàng Trước CRA
hoặc sử dụng Mã Truy Cập thông qua dịch vụ chuyển tập tin trực tuyến hoặc điền đơn trực tuyến.
Bạn có thể liên hệ số 1-800-959-5525 để nhận Mã Truy Cập

 

Apply through:

CRA My Business Account, or CRA Represent a Client

 or by using a Web Access Code through file transfer online or Web Forms services.

You can call 1-800-959-5525 to obtain a Web Access Code

Đơn đăng ký của bạn sẽ được xử lý và xem xét sau 10-15 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn. Bạn nhớ đăng ký chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn với CRA để có thể nhận tiền trợ cấp một cách nhanh chóng.
 

This application will be processed and reviewed after 10-15 business days after submission.
Be sure to set up your direct deposit with CRA for immediate access to your money

Ai có thể nộp cho CEWS?
Who can apply?
Chương trình CEWS có thể được sử dụng vào mục nào?
What can CEWS be used for?
Cách hoạt động của chương trình CEWS
How CEWS works
CEWS và CERB hoặc TWS
CEWS and CERB or TWS

Những thông tin khác về CEWS bằng tiếng Anh có thể được xem trên trang mạng của Chính Phủ Canada. Thông tin chi tiết hơn có thể sẽ sớm được cập nhật trên trang của chúng tôi trong thời gian tới. Xin vui lòng theo dõi Facebook, Instagram, hoặc Twitter của chúng tôi để cập nhật thông tin.

More information on CEWS is available in English on the Government of Canada’s website. We may have more in depth details soon. Please follow us on Facebook, Instagram, or Twitter for upcoming updates.

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.