CECRA
Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada

CECRA (Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada) là gì?

CECRA là chương trình tài chính của chính phủ nhằm hỗ trợ thanh toán tiền thuê mặt bằng của những Doanh Nghiệp Nhỏ đang gặp khủng hoảng do COVID-19 cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại. Hỗ trợ tài chính từ chương trình CECRA sẽ được áp dụng cho tháng 4, 5 và 6/2020. Khi CECRA được cấp vào thời điểm muộn hơn, thì vẫn có thể được sử dụng cho bất kỳ tháng nào trong những tháng đã qua (tức là, nếu CECRA được cấp vào tháng 7/2020, khoản trợ cấp này vẫn có thể sử dụng cho tiền thuê mặt bằng của tháng 4 trước đó).

What is CECRA (Canada Emergency Commercial Rent Assistance)?

CECRA is a government financial program that provides rent payment to Commercial Property Owners whose Small Business Tenants need rent relief as a result of financial hardship due to COVID-19. Financial assistance from CECRA will be applied for the months of April, May, and June 2020. CECRA can be used for any of these months at a later date. (i.e. if CECRA is given on the month of July, you can choose to use those funds for April’s rent). 

Đơn đăng ký CECRA phải được nộp bởi Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại chứ không phải là Doanh Nghiệp Nhỏ đang thuê. Đơn có thể được nộp thông qua Tập Đoàn Nhà Ở và Thế Chấp Canada (CMHC).
CECRA applications must be applied by the Commercial Property Owners and not by the Small Business Tenant. This application will be submitted through the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC).

Ngày cuối cùng nhận đơn là 31 tháng 8/2020

Last day to apply is August 31, 2020

CECRA hoạt động như thế nào?
How CECRA works
Điều kiện để nhận CECRA
Eligibility for CECRA
CECRA giúp đỡ được gì cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại
How CECRA benefits Commercial Property Owners
Thông tin đăng ký CECRA
Application Information
Những thông tin quan trọng cho Doanh Nghiệp Nhỏ
Important Small Business Tenant information

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.