bizbanner3.png
CEBA
Tài Khoản Doanh Nghiệp Khẩn Cấp Canada

Tài Khoản Doanh Nghiệp Khẩn Cấp Canada (CEBA) Là Gì?

CEBA là một khoản vay của Chính Phủ Liên Bang, được cấp cho những doanh nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Khoản vay đảm bảo $CAD 40,000 này có thể được sử dụng để tạo thêm dòng tiền cho các doanh nghiệp để thanh toán các khoản chi phí thiết yếu nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Khoản tiền có thể được dùng để thanh toán chi phí hoạt động ngắn hạn, tiền lương, các chi phí không gia hạn được, vv...

What is CEBA? (Canada Emergency Business Account)

CEBA is a Federal government loan for Canadian businesses that have been affected by COVID-19. This $40,000 guaranteed loan can be used to help businesses meet immediate cash flow to pay for needs that are critical to sustain business continuity. The money can be used for short term operating expenses, payroll, non-deferrable expenses, etc. 

Các doanh nghiệp có thể nhận được khoản vay đảm bảo $CAD 40,000 khi đủ điều kiện trợ cấp.

If eligible, businesses can receive a guaranteed loan of $40,000. 
 

Từ bây giờ cho đến 31 tháng 12/2022:
From now until December 31, 2022:
 

 • Lãi suất 0%
  There is 0% interest on the loan. 

 • Nếu doanh nghiệp trả lại $CAD 30,000 tiền vay vào/trước ngày 31 tháng 12/2022, $CAD 10,000 còn lại của khoản vay sẽ được xoá bỏ.
  $10,000 of the loan will be forgiven if $30,000 has been paid back on or before Dec 31, 2022. 

 

Sau ngày 1 tháng 1/2023:
After January 01, 2023:
 

 • Nếu khoản vay chưa được trả vào/trước ngày 31 tháng 12/2022 thì sẽ được chuyển thành khoản vay có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 5% mỗi năm, trả hàng tháng. Tất cả khoản vay sẽ phải được trả hết trước ngày 31 tháng 12/2025.
  If the balance is not repaid on or before Dec 31, 2022, the loan will be converted to a 3-year loan at 5% interest per year, paid monthly. As a result, the full balance must be paid by Dec 31, 2025.  

 • Phần vốn vay gốc có thể được trả bất cứ lúc nào mà không phải chịu phí hay các khoản phạt.
  Principal payments can be made at any time without fees or penalties.

** Phần Vốn Vay Gốc là khoản tiền cho vay mà bạn sẽ phải trả lại. Không bao gồm phần lãi của khoản vay.

** Principal payments is the initial amount that needs to be paid to pay down your loan. This is not the interest portion.

Điều khoản của CEBA
Eligibility for CEBA
Cách nộp cho chương trình CEBA
How to apply for CEBA
Tại sao đơn đăng ký của tôi bị từ chối?
Why was my application declined?
Tôi tin rằng đơn đăng ký của tôi là hợp lệ. Tôi phải làm gì?
I believe my application should have been accepted. What can I do?
Những thông tin thêm nên biết
What else do I need to know?

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.