Banana Leaves

BẢO VỆ

COLLECTIVE

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị?

Xem thêm dưới đây

Hỗ Trợ Tài Chính: Cá Nhân

Financial Aid: Individual

Tôi vừa bị mất việc. Tôi có thể làm gì?

I lost my job. What can I do?

​CERB

​EI

Hỗ Trợ Tài Chính:

Doanh Nghiệp Nhỏ
Financial Aid: Small Businesses

Tôi là một doanh nghiệp nhỏ/nhà thầu độc lập cần hỗ trợ...
I am a small business owner / independent contractor who needs help with...

Sức Khỏe và Vệ Sinh
Health and Hygiene

COVID-19 là gì? Tìm hiểu thêm về...
What is COVID-19? Learn more about...

Hơn nữa!

Bonus!

Tìm một tài liệu có thể tải xuống và in ra hoặc email.

Find a downloadable trifold to print out or email.

WhatWe'reDoing_whitebg (1).png

Chăm Sóc Cộng Đồng
Community Care

Làm thế nào để tôi bắt đầu nói về chống phân biệt chủng tộc?
How do I begin talking about anti-racism?

Hãy theo dõi để biết thêm.
Stay tuned for more information.

Banana Leaves

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Find out more about us

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.