Tôi vừa bị mất việc.

Tôi có thể làm gì?

I lost my job.

What can I do?

Bảo hiểm thất nghiệp (EI) là gói hỗ trợ dành cho người lao động vừa bị mất việc với bất kỳ lý do nào, và đang tìm kiếm hộ trợ tài chính. Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm thông tin.

Employment Insurance (EI) are for those looking for financial aid due to many reasons. Click here to find out more information.

Nếu bạn bị mất việc vì COVID-19, chính phủ đã tạo ra gói Trợ Cấp Khẩn Cấp Cho Người Dân Canada (CERB). Nhấn vào đây để xem nếu bạn đủ điều kiện để nhận trợ cấp.

For COVID-19 related layoffs, the Federal Government has created the Canadian Emergency Relief Benefit (CERB). Click here to see if you qualify.

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.